Hilversum, augustus 2019

In de afgelopen weken stelden een aantal gemeenteleden de vraag waarom onze wijkpredikanten Heleen Weimar en Jurjen Zeilstra minder zichtbaar zijn dan voorheen, en minder voorgaan in de erediensten.

Aan het begin van het seizoen 2018-2019 is in de wijkgids en de nieuwsbrief uitgelegd dat de formatie van onze wijkpredikanten in uren moet worden teruggebracht. Omdat in de zomer van 2018 de roosters voor 2019 al klaar waren, heeft het even geduurd voordat deze urenvermindering in de roosters verwerkt was. Pas vanaf het voorjaar van dit jaar zijn de gevolgen ervan voor u in toenemende mate merkbaar en zichtbaar geworden.

Onze wijkgemeente heeft twee wijkpredikanten. Jurjen heeft een fulltime dienstverband van 40 uur, Heleen een parttime dienstverband van 20 uur. Tezamen is dit 1,5 formatie aan predikantplaatsen met een totaal van 60 uur. In het voorjaar van 2018 heeft de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Hilversum (PgH) vastgesteld, dat de Regenboogkerk één formatie (= 40 uur) mag inzetten. Het te veel van 20 uur wordt sinds die tijd besteed aan bovenwijkse activiteiten, dit zijn activiteiten voor de hele PgH. Afgelopen jaar is in nauw overleg met de Algemene Kerkenraad invulling gegeven aan deze 20 uur van bovenwijkse taken.

Voor onze wijkgemeente heeft deze nieuwe invulling gevolgen. Beide wijkpredikanten hadden samen 60 uur om alle wijkgebonden werkzaamheden uit te voeren. Dit is 40 uur geworden, 20 uur minder dan voorheen. Met alle betrokkenen is overleg geweest over hoe deze 40 uur evenwichtig in te vullen en zijn de volgende afspraken gemaakt:

  • In de diverse overlegvormen waar tot nu toe beide predikanten aan deelnamen, zult u komend jaar meestal één predikant aantreffen.
  • Ook de uitvoering van praktische zaken zullen, daar waar dit mogelijk is, minder door de predikanten gebeuren en wordt de invulling ervan gezocht in werkgroepen.
  • Daarnaast gaan beide predikanten minder vaak voor in de eigen wijkgemeente. De PKN geeft als richtlijn dat een fulltime predikant 36 keer voorgaat. Onze wijkpredikanten gaan het aankomend jaar tezamen toch nog 47 keer voor.
  • Het pastoraat blijft enorm belangrijk voor het functioneren van de gemeente en de predikanten zullen daar zoveel mogelijk hun aandacht op blijven richten.

Voor beide predikanten en de wijkkerkenraad blijft het zoeken naar een evenwichtige invulling. Regelmatig zullen we evalueren of we de juiste keuzes hebben gemaakt en of bijsturing nodig is.
Mocht u over dit onderwerp nog vragen hebben, voel u vrij om deze te stellen. Dit kan via email: voorzitterkrRBKhilversum@gmail.com

Vriendelijke groet, Gea Rozenberg,
voorzitter wijkkerkenraad Regenboogkerk