De jaarrekening over 2022 van de Diaconie van de Protestantse gemeente Hilversum laat een forse toename zien van inkomsten uit collecten en giften. Ondanks de toename in inkomsten toont de jaarrekening een tekort van ruim 19.000 euro tegen een begroot tekort van 10.000 euro. De overschrijding wordt in zijn geheel veroorzaakt door nog te betalen ondersteuningen voor twee projecten waarvoor in het verleden gelden zijn ontvangen, maar die nog niet geheel zijn uitgekeerd.

Doelen
De Hilversumse diakenen collecteerden afgelopen jaar voor ongeveer 55 doelen, waaronder een groot aantal doelen die aangedragen werden door gemeenteleden. Dit speerpunt in het beleidsplan ‘Diaconie dichter bij mensen’ is daarmee een succes geworden.

De jaarrekening is voorlopig vastgesteld en te vinden op de website van de PgH. Reacties op de jaarrekening kunnen worden gestuurd naar dit mailadres of naar het Kerkelijk bureau, Loosdrechtseweg 263/A, 1215 JV Hilversum.