Giften en ANBI

Wijkkas

Allerlei uiteenlopende kosten samenhangend met het wijkwerk, zoals de Regenboogzondag, administratie, bloemen, attenties, deel van de koffie na de diensten, worden hieruit betaald. Een aantal keren per jaar zal er een collecte voor de wijkkas gehouden worden.

Giften voor de wijkkas zijn zeer welkom op
NL89 RABO 03737 22 478 t.n.v.
PWG Regenboogkerk Wijkkas te Hilversum.

Activiteitenfonds

De wijkraad van kerkrentmeesters vraagt jaarlijks eenmaal van u een bijdrage voor dit fonds. Het doel van dit Activiteitenfonds heeft met name te maken met de bekostiging van alle  activiteiten die plaatsvinden in de Regenboogkerk.

Giften voor het activiteitenfonds zijn welkom op
NL14 RABO 03737 22 567 t.n.v. PWG Regenboogkerk Activiteitenfonds te Hilversum.

Rekeningnummer Diaconie

NL67 RABO 0373 711 816 t.n.v. Diaconie Regenboogkerk Hilversum

Collectebonnen

Door middel van collectebonnen kunt u gebruik maken van de fiscale aftrekmogelijkheden van giften. Bij de voordeur van de kerk liggen gele formulieren, waarmee u de bonnen kunt bestellen (u geeft dan een éénmalige machtiging). De formulieren kunt u inleveren bij Wilma van der Burg of in de collectezak doen. De bestelde bonnen krijgt u van Wilma en het totale bedrag zal na enige tijd automatisch van uw bankrekening worden afgeschreven.

Er zijn 4 soorten bonnen:

Groen:  20 bonnen van € 0,50  (in totaal voor een bedrag van € 10,–)

Geel:     20 bonnen van € 0,75  (in totaal voor een bedrag van € 15,–)

Wit:      20 bonnen van € 1,–   (in totaal voor een bedrag van € 20,–)

Oranje: 20 bonnen van € 1,50  (in totaal voor een bedrag van € 30,–)

U kunt ook een bedrag over maken op de rekening van de Wijkkas: PWG Regenboogkerk Wijkkas te Hilversum, rekeningnummer NL89 RABO 03737 22 478 met vermelding van het soort en aantal bonnen. Ook dan zult u de bonnen van Wilma van der Burg krijgen.

ANBI

De Protestantse gemeente te Hilversum (PgH), waarvan wijkgemeente Regenboogkerk deel uitmaakt, is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
Alle giften aan de PgH zijn fiscaal aftrekbaar. Dit geldt ook voor de giften aan wijkgemeente Regenboogkerk, zoals voor de wijkkas, collectebonnen e.d.

Meer informatie

Financiële informatie kunt u vinden op de overkoepelende website www.protestantshilversum.nl/cvk onder de kop: Kerkelijk Bureau/Financiën

Overzicht activiteiten in 2018/2019 i.v.m. de ANBI status

De Regenbooggemeente wil een kleurrijke geloofsgemeenschap zijn, open en gastvrij, waar velen zich thuis kunnen voelen en waar iets van uit gaat in de samenleving.

 • Elke zondag is er een kerkdienst, in de stille week voor Pasen elke avond. Gedurende het jaar is er een variatie in vieringen.
 • In 2016 zijn we begonnen met thema-kerkdiensten, het jaarthema 2018/2019 is ‘Pelgrimeren voor gerechtigheid en vrede’.
 • Jaarlijks wordt het nieuwe seizoen begonnen met de Regenboogzondag (startzondag), met workshops, een viering en een gezamenlijke lunch. Dit wordt georganiseerd door een commissie, aangevuld met de dienstdoende voorganger. Leidend hierbij is het jaarthema.
 • Er is een cantorij die wekelijks repeteert en zeer regelmatig medewerking verleent aan de erediensten.
 • Een team van vrijwilligers verzorgt de oppas voor de kleine kinderen tijdens de kerkdiensten.
 • Elke zondag is er kinderdienst en om de 14 dagen tienerdienst.
 • Jaarlijks houden de jongeren samen met wijkpredikant en jeugdouderling hun ‘vastenweekend’ in de lijdenstijd, met een overnachting in de kerk, en een actie voor een goed doel.
 • Na de kerkdienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten bij koffie, thee en limonade. Een groep vrijwilligers helpt bij toerbeurt bij het inschenken en opruimen.
 • Zij die niet meer in staat zijn op eigen gelegenheid naar de kerk te komen, kunnen gebruik maken van een autodienst.
 • Eenmaal in de twee maanden verzorgt de Regenboogkerk een dienst in Woondienstencentrum ‘de Boomberg’.
 • Onder leiding van predikanten en ouderlingen zijn er catechesegroepen.
 • Een groep pastorale medewerkers onder leiding van een ouderling zet zich in om aandacht en bemoediging te geven aan hen die dat nodig hebben.
 • Een groep diakenen is actief bezig met het verlichten van zorgen voor mensen die het nodig hebben. Dat gebeurt zowel via lokale projecten als via projecten in binnen en buitenland.
 • Een muziekgroep is actief en geeft af en toe een concert na een kerkdienst.
 • Er zijn verschillende leerhuizen, die door de 2 predikanten gegeven worden.
 • Jaarlijks zijn er 4 tot 6 concerten op zondagmiddag.
 • Er wordt gelegenheid gegeven voor ontmoeting en gesprek, in de vorm van gespreksgroepen ( 20+, ‘Eigentijds geloven’) en sectieavonden.
 • Eens in de 14 dagen zijn er seniorenmiddagen op donderdag.
 • Er is een basiscursus bijbellezen, bedoeld voor iedereen die samen in een groep uit de bijbel wil lezen en leren.
 • Op dinsdagochtend is de kerk open voor ontmoeting bij een kopje koffie.
 • Onder leiding van gemeenteleden worden wandelingen met een gespreksthema georganiseerd, waarbij iedereen welkom is.
 • Er is een klusteam om gemeenteleden te helpen bij kleine klusjes.
 • Een expositiecommissie verzorgt regelmatig exposities in de kerk.
 • Bezoekers van de erediensten krijgen iedere zondag een zondagsbrief met de liturgie en informatie over de kerkdienst. Elke veertien dagen verschijnt de digitale nieuwsbrief, waarvan ook een papieren versie wordt gemaakt voor diegenen die geen internet hebben. Op de Website en Facebookpagina van de Regenboogkerk is veel actuele informatie over de wijk en de activiteiten te vinden.

Bovenwijkse activiteiten:

 • in samenwerking met de Openbare Bibliotheek Hilversum geeft één van de predikanten een serie lezingen vanuit een thema, waarna er gediscussieerd kan worden. Voorbereiding wordt gedaan door het team verdieping en ontmoeting.
 • De Regenboogkerk brengt in samenwerking met het Filmtheater Hilversum en de Oud-katholieke parochie Sint Vitus tijdens de Veertigdagentijd een cyclus met films over lijden en opoffering. Iedere film wordt ingeleid en kort nabesproken met één van de voorgangers.
 • Eén van de predikanten geeft een cursus ‘schrijven van de spirituele autobiografie’.
 • In het voorjaar wordt een reis naar Israël o. l. v. één van de predikanten georganiseerd.