2020 is een bewogen jaar geweest. Ook financieel merkten we de invloed van corona: de baten bleven behoorlijk achter. We zien de gevolgen van de coronapandemie duidelijk terug. Gelukkig zijn binnen de PgH als geheel de bijdragen, met name de inkomsten uit Actie Kerkbalans, bijna volgens begroting binnengekomen en de wijkkassen konden zelfs rekenen op iets hogere inkomsten dan was begroot.

Er waren echter minder opbrengsten uit de exploitatie van gebouwen, minder collecteopbrengsten en met name ook lagere beleggingsresultaten. En daarmee viel het resultaat (baten minus lasten) toch nog een stuk negatiever uit dan vooraf al was voorzien.

In bovenstaande tabel staan in het linker staatje de cijfers van de gehele Protestantse gemeente Hilversum en rechts die van onze eigen (wijk)gemeente.
Aan de kostenkant zien we geen bijzondere verschillen ten opzichte van de begroting.

Uitleg bij deze kosten:
– De post gebouwen is inclusief onderhoud en gas/water/licht van onze kerken en pastorieën.
Pastoraat betreft de predikanten en kerkelijk werkers.
Kerkdiensten is inclusief kosten voor musici en het deel van de kosten voor de kosters dat is ingezet voor de zondagse diensten.
Communicatie betreft voornamelijk de kosten van het centrale kerkblad. Sinds september is ook een coördinator communicatie aangesteld.
Beheer en administratie is inclusief de kosten van het kerkelijk bureau.
Wijkkas uitgaven zijn de uitgaven van onze wijkgemeente voor jongerenwerk, ouderenwerk en overige wijkgebonden activiteiten.
Afdrachten is inclusief het quotum. Jaarlijks dragen we een percentage van onze inkomsten af aan de Protestantse Kerk ter dekking van de kosten van de landelijke kerk.
Afschrijvingen betreft de afschrijving van grote verbouwingen
– Investeringen in nieuwe initiatieven en enkele andere kleinere posten worden verantwoord onder Overige lasten.

Nu is het virus helaas nog steeds niet uit de lucht, dus ook voor 2021 voorzien we op bepaalde fronten afwijkende cijfers te moeten rapporteren. Hierover volgt later dit jaar meer informatie.

De volledige jaarrekening 2020 is te vinden op www.pknhilversum.nl/cvk/ .

Namens het College van Kerkrentmeesters,
E.R. den Toom, Penningmeester