Organisatie

PgH en PKN

De wijkgemeente Regenboogkerk maakt deel uit van de Protestantse gemeente Hilversum (PgH). In groter verband horen we bij de Protestantse Kerk in Nederland (PKN).

Predikanten

Onze wijkgemeente heeft twee wijkpredikanten. Jurjen Zeilstra heeft een fulltime dienstverband, Heleen Weimar een parttime dienstverband van 20 uur. Beide predikanten geven binnen hun dienstverband en naast hun wijkgebonden activiteiten ook invulling aan bovenwijkse taken, dit zijn activiteiten voor de hele Protestante gemeente Hilversum (PgH).

Kerkenraad

De (wijk)kerkenraad bestaat uit beide predikanten en ouderlingen waaronder de kerkrentmeesters en diakenen. De kerkenraad vergadert op de vierde donderdag van de maand, behalve in de maanden juli, augustus en december.
Aan de orde komen beleidsvraagstukken, bezinningsonderwerpen, uitvoering en bewaking van beleid, verslagen van secties en commissies, invulling van vacatures, voorbereiding van gemeenteavonden en contacten met de algemene kerkenraad (AK), het college van kerkrentmeesters (CVK) en de classis. Voorzitter is Gea Rozenberg.

Beleidsplan

Het beleidsplan 2020-2024, waarin zeven beleidspunten zijn uitgewerkt, vormt het kader voor vier jaar. In jaarplannen wordt benoemd welke acties dát jaar worden uitgewerkt, door wie en wanneer. Lees het Jaarplan 2020-2021 hier.

Moderamen

Het moderamen bestaat uit beide predikanten, de scriba en de voorzitters van de kerkenraad, diaconaat, pastoraat en kerkrentmeesters. Er wordt doorgaans iedere tweede donderdag of vrijdag van de maand vergaderd behalve in de maanden juli en augustus. Hier zal met name de voorbereiding van de vergaderingen van de kerkenraad aan de orde komen.
Contactpersoon voor het moderamen is scriba Lily Fraanje.

Algemene kerkenraad

Naast de vijf wijkkerkenraden kent de PgH een gezamenlijke Algemene Kerkenraad (AK), waarin vertegenwoordigers zitten van de participerende wijkgemeenten.

Oecumene

Op plaatselijk niveau zijn we als PgH lid van de Raad van Kerken te Hilversum en in oecumenisch opzicht onderhouden we, naast de hierboven genoemde kerken, vooral contact met de Rooms-Katholieke parochie Onze Lieve Vrouwekerk, de Oud-Katholieke parochie St. Vitus en het Leger des Heils te Hilversum.

Pastoraat

Door aandacht te geven proberen wij in vreugdevolle- en verdrietige omstandigheden van betekenis te zijn in onze wijkgemeente. Gezien de huidige omstandigheden vanwege het coronavirus is omzien naar elkaar extra belangrijk. Ook op afstand proberen wij van betekenis te zijn.

In onze wijk kennen we ook het georganiseerd pastoraat. Onze wijkgemeente is ingedeeld in 8 secties.  Iedere sectie heeft een team, bestaande uit een predikant, een ouderling, een diaken en een aantal  medewerkers. Door middel van individueel huisbezoek, groot huisbezoek, preekvoorbereiding of nabespreking proberen zij inhoud te geven aan hun pastorale taak.
Wilt u weten tot welke sectie u behoort en wie uw medewerkers zijn, kijkt u daarvoor achterin de wijkgids.

Commissie Pastoraat

Predikanten en ouderlingen van iedere sectie vormen de commissie pastoraat. In kleine kring wordt over het pastoraat gesproken, worden er plannen gemaakt en worden de toerustingsbijeenkomsten voorbereid. Voorzitter Commissie Pastoraat is Evelien Bouwmeester.

Werkgroep ouderenpastoraat in Hilversum

Afgevaardigde van de wijkgemeente Regenboogkerk in deze werkgroep is Conny Roozendaal.

Diaconie

De kerk heeft een diaconale taak, te weten omzien naar elkaar en dienstbaar zijn aan de medemens die onze hulp nodig heeft. Deze opdracht is niet beperkt tot de medemens in onze wijkgemeente, maar ook daarbuiten.
De diaconie van onze kerk bestaat momenteel uit de vijf diakenen. Voorzitter van de wijkdiaconie is Marja van Tol.
Hun werkzaamheden zijn onder andere:

  • zich inzetten bij kortstondige financiële hulpvragen, veroorzaakt door verlies van baan, echtscheiding, faillissement of sociale problematiek,
  • verwijzen naar instanties bij (langdurige) financiële of sociale problemen,
  • deelnemen aan verschillende overlegorganen aangaande armoede- en vluchtelingenproblematiek in de gemeente Hilversum,
  • het bieden van een helpende hand bij overige praktische hulpvragen.

College van Diakenen (CvD)

Eén diaken neemt deel aan het maandelijkse overleg van het College van Diakenen (CvD), waarin de vijf wijkgemeenten van de Protestantse Gemeente Hilversum vertegenwoordigd zijn. In dit orgaan wordt het beleid voor de diaconie bepaald en worden de collectedoelen vastgesteld, waarvoor op zondagen gecollecteerd wordt. Daarbij wordt voor een groot deel het collecterooster van Kerk in Actie (KiA) van de PKN gevolgd.

Collectanten

Met behulp van collectanten zorgt de diaconie er met de kerkrentmeesters voor dat collectes op zondagen worden geteld en gelden op de juiste plaats terecht komen.
Wij zijn ons ervan bewust dat een groot aantal gemeenteleden actief hulp verleent aan zijn of haar medemens en het is belangrijk dat onze gemeenteleden signaleren of er mogelijke hulpvragen in hun omgeving zijn. Door samenwerking van onze diaconie met gemeenteleden, sectiemedewerkers en ouderlingen bereiken we meer dan ieder afzonderlijk. Mocht u dus iemand kennen die voor een hulpvraag in aanmerking zou kunnen komen of u heeft andere diaconale vragen en/of opmerkingen neemt u dan gerust contact op met een van de diakenen.

College van kerkrentmeesters

Het College van kerkrentmeesters (CVK) is samengesteld uit afgevaardigden van alle wijkraden van kerkrentmeesters en ambtsdragers met uitsluitend een bovenwijkse taak. In het CVK worden de stoffelijke zaken die de Protestantse gemeente Hilversum (PgH) aangaan behartigd. U kunt dan denken aan het beheer van de gebouwen en inventaris, de financiën, geldwerving (zoals de Actie Kerkbalans), personeel & organisatie (waaronder het kerkelijk bureau), de communicatie en afvaardiging naar de AK.
Uit onze wijkgemeente zijn voor het CVK actief: Marco van der Lee, Herman ´t Hoen als adviseur inzake personeel en organisatie, Bras van Buren als vertegenwoordiger van de Regenboogkerk.

Commissie Zending en Werelddiaconaat (ZWO) en

Commissie Binnenlands Diaconaat (CBD)

Er zijn twee ‘bovenwijkse’ commissies die het CvD adviseren over bijzondere collectedoelen.

  • Het ZWO bestaat uit een afvaardiging van de vijf wijkdiaconieën en adviseert over buitenlandse doelen;
    De diaconie zorgt voor een vaste afvaardiging van een diaken in de commissie, die 4 keer per seizoen samenkomt en haar adviezen uitbrengt aan het CvD over te steunen internationale projecten.
  • De CBD bestaat uit twee personen uit twee wijkgemeenten, heeft affiniteit met diaconie en adviseert over binnenlandse doelen.

De wijkdiaconieën bepalen ongeveer 10 keer per jaar zelf een eerste collectedoel. In samenspraak met de kerkrentmeesters wordt gemiddeld één keer per kwartaal een derde collectedoel met een diaconaal karakter bepaald. Dat gaat meestal om een project waar de Regenboogkerk op enigerlei wijze bij betrokken is. Samen met de collectanten en de kerkrentmeesters zorgt de diaconie ervoor dat de opbrengsten van de collectes op de zondagen worden geteld en op de juiste plaats terecht komen.

We weten dat een groot aantal gemeenteleden actief hulp biedt aan zijn of haar medemens. Het is belangrijk dat gemeenteleden signaleren of er mogelijke hulpvragen zijn in hun omgeving en dit doorgeven aan de sectieouderling of diaken. Door samenwerking van diaconie met gemeenteleden, ouderlingen en sectiemedewerkers wordt meer bereikt dan door ieder afzonderlijk. Mocht u daarom iemand kennen die voor ondersteuning bij een hulpvraag in aanmerking zou kunnen komen of heeft u andere diaconale vragen of opmerkingen, neemt u dan gerust contact op met één van de genoemde diakenen.

Giften en ANBI

Meer informatie over giften en de ANBI status vind u hier.

Werkgroepen

Commissie Eredienst

De Commissie Eredienst is een belangrijke schakel bij het voorbereiden en evalueren van de zondagse eredienst, inclusief de kinder- en tienerdiensten. Het is een advies- en werkorgaan van de Kerkenraad en bestaat uit de predikanten, de cantor, organist, een afvaardiging van de Kinder- & Tienerdienst en een aantal gemeenteleden die de gemeente in de breedte vertegenwoordigen.

De taak van de commissie is tweeledig:

  • Bezinning en toerusting: voorgaande vieringen worden geëvalueerd op basis van gesprekken met gemeenteleden, eigen waarneming en ingekomen stukken. Daarnaast kijkt de commissie naar de invulling en toerusting voor aankomende diensten door (gast)predikanten en betrokken gemeenteleden. Er wordt hierbij naar inhoud, muziek en (thematische) vormgeving gekeken. De commissie buigt zich daarbij over vragen als: Waar zijn we mee bezig in de eredienst en hoe wordt de eredienst ervaren? Hoe doen we het en waarom? Welke bronnen en elementen zijn zinvol om er op de lange duur mee te werken? Welke ruimte wordt er geboden voor o.a. cantorij, kinderen, jongeren, hoe en waar in de viering? Hoe (vaak) vieren we de Maaltijd van de Heer? Hoe geven we nieuwe initiatieven een plaats en hoe stimuleren we ieders betrokkenheid bij de eredienst?
  • Coördinatie van de praktische organisatie van de eredienst. Als grondstructuur voor de vieringen wordt de oecumenische protestantse Orde van Dienst gevolgd, zoals vastgelegd in het Dienstboek voor de PKN.

Er wordt eenmaal per maand vergaderd, normaliter op de eerste donderdagavond van de maand, met uitzondering van juli en augustus. Voorzitter van de Commissie Eredienst is Rolf Hamersma, secretaris is Annemieke Nijdam.
Contactpersoon voor de kinderdienst is Fokko Bosker.

Privacy afspraken

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensgebruik (AVG) van toepassing. Dat betekent dat in de hele Europese Unie (EU) dezelfde privacywetgeving geldt. Elke organisatie of vereniging die persoonsgegevens verzamelt moet hieraan voldoen, zo ook onze kerk.

Voor onze wijkgemeente is Ies Nijman als AVG-coördinator aangesteld. Hij ziet erop toe dat wij ons met elkaar houden aan de AVG. Daarnaast kan hij vragen van gemeenteleden beantwoorden, waar het de privacywetgeving betreft. Hij voert deze taak uit in nauw overleg met het moderamen. U kunt hem bereiken via avg.regenboogkerkhilversum@gmail.com

U treft onze AVG-afspraken aan op deze website onder ‘privacyverklaring’.
Hoe wij omgaan met de privacy i.v.m. de corona-maatregelen vindt u in de corona-bijlage