Organisatie

PgH en PKN

Met vier andere wijkgemeenten in Hilversum vormen we de Protestantse gemeente Hilversum (PgH). Wij maken deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN).

Kerkenraad

De (wijk)kerkenraad bestaat uit beide predikanten, ouderlingen waaronder de kerkrentmeesters en diakenen. De kerkenraad vergadert op de vierde donderdag van de maand, behalve in de maanden juli, augustus en december.
Aan de orde komen beleidsvraagstukken, bezinningsonderwerpen, uitvoering en bewaking beleid, verslagen secties en commissies, invulling vacatures, contacten algemene kerkenraad (AK)/ college van kerkrentmeesters (CVK) /classis, voorbereiding gemeenteavonden en meer. Voorzitter is Gea Rozenberg.

Beleidsplan

Het beleidsplan 2020-2024, waarin zeven beleidspunten zijn uitgewerkt, vormt het kader voor vier jaar. In jaarplannen wordt benoemd welke acties dát jaar worden uitgewerkt, door wie en wanneer. Lees het Jaarplan 2020-2021 hier.

Moderamen

Het moderamen bestaat uit de voorzitters van kerkenraad, diaconaat, pastoraat, kerkrentmeesters, de scriba en beide predikanten. Er wordt doorgaans iedere tweede dinsdag van de maand vergaderd behalve in de maanden juli en augustus. Hier zal met name de voorbereiding van de vergaderingen van de kerkenraad aan de orde komen.
Contactpersoon voor het moderamen is scriba Lily Fraanje.

Algemene kerkenraad

Naast de vijf wijkkerkenraden kent de PgH een gezamenlijke Algemene Kerkenraad (AK), waarin vertegenwoordigers zitten van de participerende wijkgemeenten.

Oecumene

Op plaatselijk niveau zijn we als PgH lid van de Raad van Kerken te Hilversum en in oecumenisch opzicht onderhouden we, naast de hierboven genoemde kerken, vooral contact met de Rooms-Katholieke parochie Onze Lieve Vrouwekerk, de Oud-Katholieke parochie St. Vitus en het Leger des Heils te Hilversum.

Pastoraat

Onze wijkgemeente is ingedeeld in negen secties. Iedere sectie valt onder een team, bestaande uit een predikant, een ouderling, een diaken en een aantal medewerkers. Door middel van individueel huisbezoek, groot huisbezoek, preekvoorbereiding of nabespreking en koffieochtenden proberen zij inhoud te geven aan hun pastorale taak.
Ds. Heleen Weimar is werkzaam in de secties 1, 2 en 5; ds. Jurjen Zeilstra in de secties 3, 4, 6, 7, 8 en 9.

Secties en ouderlingen
Sectie 1: Marianne van Gilst
Sectie 2: Hennie Bikker
Sectie 3: Eva Koopmans- Koffeman
Sectie 4: Adrienne Zeilstra
Sectie 5: Jan Sillevis Smitt
Sectie 6: Maarten Hogendoorn
Sectie 8: Hilco Griffioen
Sectie 9: Marlies Pestman- Lamme

Speciaal voor de jeugd zijn de ouderlingen Wenda Bergsma, Duco Bergsma, Esther Sluis-Thiescheffer en Wouter Sluis-Thiescheffer.

Commissie Pastoraat

Deze commissie bestaat uit een afgevaardigde per sectie, de predikanten, een diaken, een voorzitter en een notulist. In kleine kring wordt er over pastoraat gesproken (niet over personen), worden er plannen gemaakt en worden de toerustingsbijeenkomsten voor alle sectie medewerkers voorbereid. Deze toerustingsbijeenkomsten zijn met name bedoeld voor hen die actief zijn in het pastoraat of die daar indirect mee te maken hebben. Specifiek zijn dat de sectie-ouderlingen en sectie-medewerkers, maar ook bijvoorbeeld diakenen zijn van harte uitgenodigd. Voorzitter is Evelien Bouwmeester.

Werkgroep ouderenpastoraat in Hilversum

Afgevaardigde van de wijkgemeente Regenboogkerk in deze werkgroep is Conny Roozendaal.

Diaconie

De kerk heeft een diaconale taak, te weten omzien naar elkaar en dienstbaar zijn aan de medemens die onze hulp nodig heeft. Deze opdracht is niet beperkt tot de medemens in onze wijkgemeente, maar ook daarbuiten.
De diakenen zetten zich in voor mensen met
– (kortstondige) financiële hulpvragen, veroorzaakt door bijvoorbeeld verlies van baan, echtscheiding of faillissement.
– verwijzingen naar juiste instanties bij financiële of sociale problemen.
– overige praktische hulpvragen, waarbij een helpende hand nodig is.

College van Diakenen (CvD)

Eén diaken neemt deel aan het maandelijkse overleg van het College van Diakenen (CvD), waarin de vijf wijkgemeenten van de Protestantse Gemeente Hilversum vertegenwoordigd zijn. In dit orgaan wordt het beleid voor de diaconie bepaald en worden de collectedoelen vastgesteld, waarvoor op zondagen gecollecteerd wordt. Daarbij wordt overigens voor een groot deel het collecterooster van Kerk in Actie (KiA) van de PKN gevolgd.

College van kerkrentmeesters

Het College van kerkrentmeesters (CVK) is samengesteld uit afgevaardigden van alle wijkraden van kerkrentmeesters en ambtsdragers met uitsluitend een bovenwijkse taak. In het CVK worden alle stoffelijke zaken die heel kerkelijk Hilversum aangaan behartigd. U kunt dan denken aan het beheer van de gebouwen en inventaris, de financiën, geldwerving (zoals de Actie Kerkbalans), personeel & organisatie (waaronder het kerkelijk bureau), de communicatie en afvaardiging naar de AK. Voorzitter is Marco van der Lee.

Collectanten

Met behulp van collectanten zorgt de diaconie er met de kerkrentmeesters voor dat collectes op zondagen worden geteld en gelden op de juiste plaats terecht komen.
Wij zijn ons ervan bewust dat een groot aantal gemeenteleden actief hulp verleent aan zijn of haar medemens en het is belangrijk dat onze gemeenteleden signaleren of er mogelijke hulpvragen in hun omgeving zijn. Door samenwerking van onze diaconie met gemeenteleden, sectiemedewerkers en ouderlingen bereiken we meer dan ieder afzonderlijk. Mocht u dus iemand kennen die voor een hulpvraag in aanmerking zou kunnen komen of u heeft andere diaconale vragen en/of opmerkingen neemt u dan gerust contact op met een van de diakenen.

Commissie ZWO en Commissie Binnenland

Er zijn twee ‘bovenwijkse’ commissies die het CvD adviseren over collectedoelen.

  • Om buitenlandse doelen te bepalen bestaat de Commissie ZWO, verantwoordelijk voor Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking.
    De diaconie zorgt voor een vaste afvaardiging van een diaken in de commissie, die 4 keer per seizoen samenkomt en haar adviezen uitbrengt aan het CvD over te steunen internationale projecten.
  • Voor binnenlandse doelen wordt advies uitgebracht aan het CvD door de Commissie Binnenland.

Enkele keren per jaar mogen de wijkdiaconieën zelf een collectedoel bepalen. In samenspraak met de kerkrentmeesters wordt gemiddeld één keer per kwartaal een 3e collectedoel met een diaconaal karakter bepaald. Dat gaat veelal om een project, waar de Regenboogkerk op enigerlei wijze bij betrokken is.

Giften en ANBI

Meer informatie over giften en de ANBI status vind u hier.

Werkgroepen

Commissie Eredienst

De Commissie Eredienst is een belangrijke schakel bij het voorbereiden en evalueren van de zondagse eredienst, inclusief de kinder- en tienerdiensten. Het is een advies- en werkorgaan van de Kerkenraad en bestaat uit de predikanten, de cantor, organist, een afvaardiging van de Kinder- & Tienerdienst en een aantal gemeenteleden die de gemeente in de breedte vertegenwoordigen.

De taak van de commissie is tweeledig:

  • Bezinning en toerusting: voorgaande vieringen worden geëvalueerd op basis van gesprekken met gemeenteleden, eigen waarneming en ingekomen stukken. Daarnaast kijkt de commissie naar de invulling en toerusting voor aankomende diensten door (gast)predikanten en betrokken gemeenteleden. Er wordt hierbij naar inhoud, muziek en (thematische) vormgeving gekeken. De commissie buigt zich daarbij over vragen als: Waar zijn we mee bezig in de eredienst en hoe wordt de eredienst ervaren? Hoe doen we het en waarom? Welke bronnen en elementen zijn zinvol om er op de lange duur mee te werken? Welke ruimte wordt er geboden voor o.a. cantorij, kinderen, jongeren, hoe en waar in de viering? Hoe (vaak) vieren we de Maaltijd van de Heer? Hoe geven we nieuwe initiatieven een plaats en hoe stimuleren we ieders betrokkenheid bij de eredienst?
  • Coördinatie van de praktische organisatie van de eredienst. Als grondstructuur voor de vieringen wordt de oecumenische protestantse Orde van Dienst gevolgd, zoals vastgelegd in het Dienstboek voor de PKN.

Er wordt eenmaal per maand vergaderd, normaliter op de eerste donderdagavond van de maand, met uitzondering van juli en augustus. Voorzitter van de Commissie Eredienst is Rolf Hamersma, secretaris is Annemieke Nijdam.
Contactpersoon voor de kinderdienst is Fokko Bosker.

Privacy afspraken

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensgebruik (AVG) van toepassing. Dat betekent dat in de hele Europese Unie (EU) dezelfde privacywetgeving geldt. Elke organisatie of vereniging die persoonsgegevens verzamelt moet hieraan voldoen, zo ook onze kerk.

Voor onze wijkgemeente is Ies Nijman als AVG-coördinator aangesteld. Hij ziet erop toe dat wij ons met elkaar houden aan de AVG. Daarnaast kan hij vragen van gemeenteleden beantwoorden, waar het de privacywetgeving betreft. Hij voert deze taak uit in nauw overleg met het moderamen. U kunt hem bereiken via avg.regenboogkerkhilversum@gmail.com

U treft onze AVG-afspraken aan op deze website onder ‘privacyverklaring’.
Hoe wij omgaan met de privacy i.v.m. de corona-maatregelen vindt u in de corona-bijlage