Organisatie

PgH, PKN en Raad van kerken

De wijkgemeente Regenboogkerk maakt deel uit van de Protestantse gemeente Hilversum (PgH). In groter verband horen we bij de Protestantse Kerk in Nederland (PKN).

Op plaatselijk niveau zijn we als PgH lid van de Raad van Kerken te Hilversum en in oecumenisch opzicht onderhouden we vooral contact met de Rooms-Katholieke parochie Onze Lieve Vrouwekerk, de Oud-Katholieke parochie St. Vitus en het Leger des Heils te Hilversum.

Predikanten

Onze wijkgemeente heeft een wijkpredikant, Heleen Weimar. met een parttime dienstverband van 20 uur. Daarnaast is Christiaan Boers als kerkelijk werker met bijzondere opdracht verbonden met de wijk. Hij zal in de komende periode de werkzaamheden van Jurjen Zeilstra, die vertrokken is naar Blaricum, samen met Heleen vervullen. Beide predikanten geven binnen hun dienstverband en naast hun wijkgebonden activiteiten ook invulling aan bovenwijkse taken, dit zijn activiteiten voor de hele Protestante gemeente Hilversum (PgH).

Kerkenraad

De (wijk)kerkenraad bestaat uit beide predikanten en ouderlingen waaronder de kerkrentmeesters en diakenen. De kerkenraad vergadert elke vierde donderdag van de maand, behalve in de maanden juli, augustus en december.
Aan de orde komen beleidsvraagstukken, bezinningsonderwerpen, uitvoering en bewaking van beleid, verslagen van secties en commissies, invulling van vacatures, voorbereiding van gemeenteavonden en contacten met de algemene kerkenraad (AK), het college van kerkrentmeesters (CVK) en de classis. Voorzitter is Gea Rozenberg.

Beleidsplan

Het beleidsplan 2020-2024, waarin zeven beleidspunten zijn uitgewerkt, vormt het kader voor vier jaar. In jaarplannen wordt benoemd welke acties dát jaar worden uitgewerkt, door wie en wanneer. U kunt het jaarplan 2020-2021 hier lezen.

Moderamen

Het moderamen bestaat uit beide predikanten, de scriba en de voorzitters van de kerkenraad, diaconaat, pastoraat en kerkrentmeesters. Er wordt doorgaans iedere tweede donderdag of vrijdag van de maand vergaderd behalve in de maanden juli en augustus. Met name komt hier de voorbereiding van de vergaderingen van de kerkenraad aan de orde. Contactpersoon voor het moderamen is scriba Lily Fraanje.

Algemene kerkenraad

Naast de vijf wijkkerkenraden kent de PgH een gezamenlijke Algemene Kerkenraad (AK), waarin vertegenwoordigers zitten van de participerende wijkgemeenten.

Ledenadministratie

U wordt gevraagd om alle mutaties tijdig door te geven aan onze ledenadministrateur Hans Mol, zodat de kerk altijd op de hoogte is van uw actuele gegevens. 

Kerkelijk Bureau

Het Kerkelijk Bureau is het kantoor waar de administratie van de kerk wordt bijgehouden, waaronder de ledenadministratie van de vijf wijkcolleges van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Hilversum (PgH). Als iemand in Hilversum komt wonen en lid is van de PKN, moet de attestatie bij het kerkelijk bureau worden afgeven. Ook bij huwelijk, geboorte (doop), overlijden en verhuizing worden daar de gegevens bijgewerkt.

Openingstijden: maandagmorgen en donderdagmorgen van 9.00-12.30 uur. In de maanden juli en augustus is het bureau gesloten.
Contact via bureau@pknhilversum.nl of 035-6234000.

Pastoraat

In vreugdevolle- en verdrietige omstandigheden willen wij van betekenis zijn in onze wijkgemeente.

In onze wijk kennen we ook het georganiseerd pastoraat. Onze wijkgemeente is ingedeeld in 8 secties.  In iedere sectie is een team werkzaam, bestaande uit een predikant, een ouderling, een diaken en een aantal sectiemedewerkers. Individueel huisbezoek is een belangrijke en waardevolle taak binnen ons pastorale werk.

Voorzichtig proberen wij na een moeilijke periode door corona weer in fysieke vorm elkaar te ontmoeten en naar elkaar om te zien. Tezamen met onze wijkpredikanten willen wij op twee zondagen in het najaar na afloop van de kerkdienst een groot huisbezoek organiseren onder de noemer ‘Keek op de preek’. Deze ontmoeting, waarin we napraten over de preek, is voor iedereen toegankelijk. Ook is er een pastorale-diaconale toerustingsavond in voorbereiding.

Wilt u weten tot welke sectie u behoort en wie uw medewerkers zijn, kijkt u daarvoor achterin de wijkgids.

Commissie Pastoraat

Predikanten en ouderlingen van iedere sectie vormen de commissie pastoraat. In kleine kring wordt over het pastoraat gesproken, worden er plannen gemaakt en worden de toerustingsbijeenkomsten voorbereid. Voorzitter Commissie Pastoraat is Evelien Bouwmeester.

Werkgroep ouderenpastoraat in Hilversum

Afgevaardigde van de wijkgemeente Regenboogkerk in deze werkgroep is Conny Roozendaal.

Diaconie

De kerk heeft een diaconale taak, te weten omzien naar elkaar en dienstbaar zijn aan de medemens die onze hulp nodig heeft. Deze opdracht is niet beperkt tot de medemens in onze wijkgemeente, maar geldt ook daarbuiten.
De wijkdiaconie van onze kerk bestaat uit de vijf diakenen, voorzitter is Marja van Tol.
Hun werkzaamheden zijn onder andere:

 • zich inzetten bij kortstondige financiële hulpvragen, veroorzaakt door verlies van baan, echtscheiding, faillissement of sociale problematiek,
 • verwijzen naar instanties bij (langdurige) financiële of sociale problemen,
 • deelnemen aan verschillende overlegorganen aangaande armoede- en vluchtelingenproblematiek in de gemeente Hilversum,
 • het bieden van een helpende hand bij overige praktische hulpvragen.
 • het organiseren en uitzetten van acties voor het inzamelen van geld of goederen voor goede doelen.

We weten dat een groot aantal gemeenteleden actief hulp biedt aan zijn of haar medemens. Het is belangrijk dat gemeenteleden signaleren of er mogelijke hulpvragen zijn in hun omgeving en dit doorgeven aan de sectieouderling of diaken. Door samenwerking van diaconie met gemeenteleden, ouderlingen en sectiemedewerkers wordt meer bereikt dan door ieder afzonderlijk. Mocht u iemand kennen die voor ondersteuning bij een hulpvraag in aanmerking kan komen of heeft u andere diaconale vragen of opmerkingen, neemt u dan gerust contact op met één van de diakenen.

U kunt een vraag stellen over hulp bij financiele of praktische  problemen via diaconie.rbk@gmail.com. Hierbij  graag uw naam, adres en telefoonnummer vermelden met een korte beschrijving van de hulpvraag. Een diaken neemt dan zo spoedig mogelijk contact met U op. U kunt de diakenen natuurlijk ook persoonlijk aanspreken voor een vraag.

College van Diakenen (CvD)

Als wijkdiaconie Regenboogkerk maken wij deel uit van het College van Diakenen (CvD). Dit college bestaat uit afvaardigingen van alle wijkgemeenten van de PgH en overlegt maandelijks. Er is dus altijd één diaken uit onze wijk in dit overleg vertegenwoordigd. Het CvD bepaalt voor een groot deel het beleid van de diaconie en stelt de meeste collectedoelen voor de zondagen vast, waarbij grotendeels het collecterooster van Kerk in Actie van de PKN wordt gevolgd. De wijkdiaconieën bepalen elf keer per jaar zelf een diaconaal collectedoel.
Daarnaast zijn er twee commissies die het CvD adviseren over bijzondere collectedoelen: de Commissie Zending en Werelddiaconaat (ZWO) en de Commissie Binnenlands Diaconaat (CBD).

In samenspraak met de kerkrentmeesters wordt gemiddeld één keer per kwartaal een derde collectedoel met een diaconaal karakter gekozen. Dat gaat meestal om een project waar we als kerk op enigerlei wijze bij betrokken zijn. Ook de maaltijdcollecte die tijdens een maaltijdviering wordt gehouden is een derde collecte. Het doel hiervan wordt altijd voor één of twee jaar vastgesteld, om op die manier een grote bijdrage te kunnen leveren aan dat doel.

Collectanten

Met behulp van collectanten zorgt de diaconie er met de kerkrentmeesters voor dat collectes op zondagen worden geteld en gelden op de juiste plaats terecht komen.

Commissie Zending en Werelddiaconaat (ZWO) en Commissie Binnenlands Diaconaat (CBD)

Er zijn twee ‘bovenwijkse’ commissies die het CvD adviseren over bijzondere collectedoelen.

 • Het ZWO bestaat uit een afvaardiging van de vijf wijkdiaconieën en adviseert over buitenlandse doelen;
  De diaconie zorgt voor een vaste afvaardiging van een diaken in de commissie, die 4 keer per seizoen samenkomt en haar adviezen uitbrengt aan het CvD over te steunen internationale projecten.
 • De CBD bestaat uit twee personen uit twee wijkgemeenten, heeft affiniteit met diaconie en adviseert over binnenlandse doelen.

Giften en ANBI

Meer informatie over giften en de ANBI status vind u hier.

Kerkrentmeesters

Wijkraad van kerkrentmeesters

Aan het beheer in de wijk wordt uitvoering gegeven door:
Marco van der Lee: voorzitter van het wijkcollege van kerkrentmeesters
Bras van Buren: kerkrentmeester belast met de kerkbalans
Hans Mol: kerkmeester belast met kerkbalans en ledenadministratie
Fokko Bosker: kerkmeester belast met een aantal financiële taken en het gebouw.

College van kerkrentmeesters (CVK)

Het College van kerkrentmeesters is samengesteld uit afgevaardigden van alle wijkraden van kerkrentmeesters en heeft uitsluitend een bovenwijkse taak.
In het CVK worden de stoffelijke zaken die de Protestantse gemeente Hilversum (PgH) aangaan behartigd. U kunt dan denken aan het beheer van de gebouwen en inventaris, de financiën, geldwerving (zoals de Actie Kerkbalans), personeel & organisatie (waaronder het kerkelijk bureau), de communicatie en afvaardiging naar de AK.
Uit onze wijkgemeente zijn voor het CVK actief: Hans Zwagemaker, Herman ´t Hoen als adviseur inzake personeel en organisatie, Bras van Buren als vertegenwoordiger van de Regenboogkerk.

Werkgroepen

Commissie Eredienst

De Commissie Eredienst is een belangrijke schakel bij het voorbereiden en evalueren van de zondagse eredienst, inclusief de kinder- en tienerdiensten. Het is een advies- en werkorgaan van de Kerkenraad en bestaat uit de predikanten, de cantor, organist, een afvaardiging van de Kinder- en Tienerdienst en een aantal gemeenteleden die de gemeente in de breedte vertegenwoordigen.

De taak van de commissie is tweeledig:

 • Bezinning en toerusting: voorgaande vieringen worden geëvalueerd op basis van gesprekken met gemeenteleden, eigen waarneming en ingekomen stukken. Daarnaast kijkt de commissie naar de invulling en toerusting voor aankomende diensten door (gast)predikanten en betrokken gemeenteleden. Er wordt hierbij naar inhoud, muziek en (thematische) vormgeving gekeken. De commissie buigt zich daarbij over vragen als:
  Waar zijn we mee bezig in de eredienst en hoe wordt de eredienst ervaren? Hoe doen we het en waarom? Welke bronnen en elementen zijn zinvol om er op de lange duur mee te werken? Welke ruimte wordt er geboden voor o.a. cantorij, kinderen, jongeren, hoe en waar in de viering? Hoe (vaak) vieren we de Maaltijd van de Heer? Hoe geven we nieuwe initiatieven een plaats en hoe stimuleren we ieders betrokkenheid bij de eredienst?
 • Coördinatie van de praktische organisatie van de eredienst. Als grondstructuur voor de vieringen wordt de oecumenische protestantse Orde van Dienst gevolgd, zoals vastgelegd in het Dienstboek voor de PKN.

Er wordt zeven keer per jaar vergaderd, waarbij de vergaderingen zijn afgestemd op de thematische blokken in het kerkelijk jaar. Voorzitter van de Commissie Eredienst is Rolf Hamersma, secretaris is Annemieke Nijdam.

Werkgroep gastvrijheid

Deze werkgroep denkt na over hoe we meer zichtbaar kunnen zijn als kerk in de buurt. We werken vaak samen met de diaconie, bijvoorbeeld bij de zomermarkt op 10 september. Er worden flyers in de buurt rondgedeeld voor de activiteiten die we organiseren. Daarnaast gaan we komend seizoen samen met de commissie eredienst kijken hoe we nog beter kunnen zorgen dat gasten zich na de kerkdienst niet verloren voelen maar heel welkom. Meestal worden nieuwe mensen wel aangesproken door gemeenteleden. Maar als dat een keer niet gebeurd is het voor iemand die nieuw is best een drempel om zelf iemand aan te spreken.
We gaan kijken hoe we de drempel laag nog lager kunnen maken zodat eenieder zich thuis voelt in de Regenboogkerk. Als iemand ideeën heeft aangaande verbetering van onze gastvrijheid dan horen we dat graag!
De werkgroep gastvrijheid bestaat uit Marianne van Gilst, Marlies Pestman, Evelien Bouwmeester en Hilco Griffioen.

Techniekteam

Het techniekteam heeft de afgelopen twee jaar een mooie ontwikkeling doorgemaakt. Voorheen konden de kerkdiensten online met beeld gevolgd worden via een beveiligde verbinding met een wachtwoord. Vanwege corona is besloten om deze onlinediensten voor iedereen open te stellen. Toen er geen gemeenteleden meer bij de dienst aanwezig mochten zijn, werd dit de enige mogelijkheid om de kerkdiensten te kunnen volgen. Mannes van der Burg en Diederik Vogelzang hebben het systeem uit mogen breiden met een extra camera. Hierdoor kon de registratie van de kerkdienst nog meer de huiskamer in gebracht worden. Toen er weer gemeenteleden (met een maximum van 30) mochten komen hebben Mannes en Alfred Smid een meubel gemaakt. Nu staat achter in de kerk een technische tafel met monitoren, bedieningspanelen en een laptop. Van hieruit wordt elke zondag de dienst met beeld een geluid geregistreerd en uitgezonden.
Het team bestaat uit acht personen: Mannes van der Burg, Diederik Vogelzang, Hans Mol en Alfred Smid bedienen de camera. Het geluid en de PowerPointpresentatie met aankondigingen, teksten en afbeeldingen worden via de laptop bediend door Ton Oosterom, Reind van Olst, William van Eijk en Wilma Booij. Ongeveer één keer per maand wordt dit op toerbeurt gedaan. Ook bij een uitvaart probeert men vanuit het techniekteam op verzoek de dienst online mogelijk te maken. Aangezien het fijn is om wel met regelmaat een dienst te draaien, hebben wij op dit moment geen vacatures.

Expositiecommissie

In de kerkzaal van de Regenboogkerk worden ieder jaar vijf tot zes exposities gehouden. Het gaat hierbij zowel om kunst aan de wand als om ruimtelijk werk in de vitrine. De exposities worden georganiseerd door de Expositiecommissie, met werk van zoveel mogelijk lokale kunstenaars. De commissie probeert in overleg met de predikanten en de Commissie eredienst de exposities aan te laten sluiten bij de liturgische thema’s. Gemeenteleden worden uitgenodigd om bij de Expositiecommissie suggesties in te brengen voor exposities van eigen werk of mogelijk geschikte kunstenaars. Er wordt gestreefd naar variatie in techniek, stijl en materiaal, de kunstwerken kunnen zowel figuratief als non-figuratief zijn.
De exposities zijn te zien op zondag na de dienst tot ongeveer 12.00 uur en dinsdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur tijdens het ‘Ontmoeten bij de koffie’ in de kerk.
Kijk voor de exposities op de Expositiepagina. Informatie: marjavantol@xs4all.nl.

Tuingroep

Het onderhoud van de tuin rondom de kerk wordt verzorgd door een kleine groep vrijwilligers. Er wordt gewerkt op maandagmorgen van maart tot oktober. De groep is in de loop der jaren wel kleiner geworden, daarom zijn nieuwe tuiniers (ook zonder ervaring) van harte welkom. Aan koffie en gezelligheid ontbreekt het nooit.
Contact: Kees Wielemaker, tel. 035-6215211.

Privacy afspraken

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensgebruik (AVG) van toepassing. Dat betekent dat in de hele Europese Unie (EU) dezelfde privacywetgeving geldt. Elke organisatie of vereniging die persoonsgegevens verzamelt moet hieraan voldoen, zo ook onze kerk.

Voor onze wijkgemeente is Ies Nijman als AVG-coördinator aangesteld. Hij ziet erop toe dat wij ons met elkaar houden aan de AVG. Daarnaast kan hij vragen van gemeenteleden beantwoorden, waar het de privacywetgeving betreft. Hij voert deze taak uit in nauw overleg met het moderamen. U kunt hem bereiken via avg.regenboogkerkhilversum@gmail.com

U treft onze AVG-afspraken aan op deze website onder ‘privacyverklaring’.
Hoe wij omgaan met de privacy i.v.m. de corona-maatregelen vindt u in de corona-bijlage