Over de kerkdiensten

Erediensten op zondag

U bent van harte welkom!

Wat doen wij op zondag?

Iedere zondag om 10.00 uur is er een kerkdienst (eredienst) in de Regenboogkerk.
God aanroepen en lof zingen, uit de bijbel lezen, voorbede doen, gaven verzamelen, prediking en met de zegen op weg gaan – dat is heel in het kort wat er in de eredienst op zondag gebeurt. Alle informatie over de komende kerkdienst alsmede de liturgie en de link om de kerkdienst online mee te vieren vindt u onder ‘Komende kerkdienst’

De liturgie

Over de vorm en onderdelen van de liturgie van de Regenboogkerk is goed nagedacht en gesproken. Wat er gebeurt en waarom kunt u hier lezen.

Voorbede aanvragen

Via regenboogkerkhilversum.nl/voorbede kunt u uw voorbede aanvragen. Wilt u dat uw voorbede in de eerstvolgende eredienst wordt meegenomen, dan doet u uw aanvraag op de zaterdagmorgen vóór 12 uur vooraf aan de betreffende zondag.
Als het moeilijk is om de voorbede online aan te vragen kunt u uw sectieouderling bellen. Daarnaast kunt u voorbeden in de collecteschaal in de kerk neerleggen wanneer u voor andere activiteiten in de kerk bent. Als de deur van de kerkzaal dicht is kan de koster even om hulp gevraagd worden.

Meeluisteren of meekijken

Gemeenteleden die aan huis gebonden zijn en andere belangstellenden kunnen de kerkdienst rechtstreeks of later bekijken of beluisteren via ‘Kijk en luister mee’. De diensten blijven enkele weken beschikbaar om te beluisteren.
De techniek wordt verzorgd door het team van Mannes van der Burg en Diederik Vogelzang.

Jeugd

Kinderdienst

Wekelijks is er tijdens de eredienst voor kinderen van de basisschool een kinderdienst. Na het inleidend gesprek van de predikant met de kinderen gaan de kinderen naar boven naar hun eigen ruimte.

Oppas

Alle kinderen zijn welkom in de kerk! Maar wat voor grote mensen goed en zinvol is, kan voor kinderen nog te moeilijk zijn. Daarom is er bij de zondagse ochtenddienst oppas mogelijk voor de allerkleinsten tot 6 jaar. Vlak voor het einde van de dienst en nog voor de zegen worden de kleintjes de kerkzaal binnengebracht.

Ouders kunnen zich voor de oppas aanmelden tot zaterdags 12 uur bij Jennette: jennette.mol@kpnplanet.nl, of bij Toos: tveijk@xs4all.nl,
tel. 0620969020.

Er is dringend behoefte aan meer oppassers. Contactpersonen zijn Jennette Mol en Toos van Eijk.

Muziek in de eredienst

Regelmatig verlenen de Cantorij van de Regenboogkerk en groepjes of individuele instrumentalisten hun medewerking aan de eredienst.
Zie ook ‘Een muzikale gemeente’

 

Collecte

Iedere zondag wordt er gecollecteerd. Informatie hierover is te lezen in het bericht van de Komende kerkdienst.
Meer informatie over giften en ANBI leest u hier.

Bloemen

De bloemen die iedere zondag in de kerk staan, worden verzorgd door leden van de Bloemengroep. Na de dienst worden ze namens de gemeente als gelukwens, blijk van medeleven of dank bij een gemeentelid bezorgd.

Koffiedrinken

Na de dienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten bij koffie, thee en limonade. Normaal schenkt een aantal vrijwilligers bij toerbeurt in en helpt bij het opruimen. Zolang de coronamaatregelen gelden, wordt er koffie gedronken in aangepaste vorm.
Koffie, thee, limonade en koekjes worden uit de wijkkas betaald. Gemeenteleden die dat een keer voor hun rekening willen nemen kunnen contact opnemen met Marco van der Lee. Het is dan de bedoeling dat u minimaal €35 in de wijkkas stort. Indien u iets lekkers bij de koffie wilt trakteren, kunt u dit met de koster regelen.

Autodienst

Voor hen die niet (meer) in staat zijn om op eigen gelegenheid naar de kerk te gaan, is er de mogelijkheid om van de autodienst gebruik te maken. U kunt dat aanvragen via tel. 035-6247406. Nieuwe chauffeurs zijn altijd welkom! 

Maaltijd van de Heer

Wij vieren ongeveer één keer per maand de Maaltijd van de Heer, waaraan ook kinderen welkom zijn. Wijn en brood wordt u op uw zitplaats aangeboden door de ambtsdragers.

Voor zieken en ouderen die niet naar de kerk kunnen komen, bestaat de mogelijkheid thuis de Maaltijd van de Heer te vieren. Wanneer u dat graag wilt, kunt u contact opnemen met de ouderling, diaken of pastoraal medewerker van uw sectie of met uw wijkpredikant.

Doopbediening

Ouders die hun kind willen laten dopen, worden verzocht contact op te nemen met een van de wijkpredikanten. Er wordt dan een afspraak gemaakt voor een doopgesprek over de betekenis van het sacrament van de doop en over de gang van zaken in een doopdienst.
Volwassenen die zich willen laten dopen en belijdenis van hun geloof willen doen, kunnen dat overleggen met een van de wijkpredikanten.

Andere vieringen

Stille week

In de Stille Week voor Pasen is er elke avond een dienst in de Regenboogkerk. Op maandag, dinsdag en woensdagavond worden er vespers gehouden. Op Witte Donderdag vieren we de Maaltijd van de Heer en op Goede Vrijdag wordt het evangelie van Jezus’ lijden en sterven gelezen.

Alle vieringen in de Stille Week beginnen om 19.30 uur, behalve de Paaswake die om 21.00 uur begint.
Elementen van deze Paaswake zijn de  lezingen van de Paasnacht, de doopgedachtenis en het binnenbrengen van de nieuwe Paaskaars, terwijl we uitzien naar het feest van de opstanding.

Kerstzang op het kerkplein

Op Kerstavond 24 december wordt op het kerkplein een zangdienst gehouden. Deze begint om om 21.00 uur en wordt bij regen in de kerk gehouden. Buurtgenoten worden hier speciaal voor uitgenodigd. Blazers begeleiden het zingen, vuurpotten en glühwein zorgen voor warmte en sfeer.

Trouwen

Voor de aanvraag van een huwelijksviering benadert u zowel de wijkpredikant als het kerkelijk bureau.

 

Uitvaart

De Regenboogkerk biedt graag de gelegenheid om de dienst, voorafgaand aan de begrafenis of crematie van een gemeentelid, in de kerk te houden. Indien gewenst is het mogelijk dat de predikant de plechtigheid in de aula van het crematorium of de begraafplaats leidt. Neem zo spoedig mogelijk na overlijden van uw naaste contact op met de wijkpredikant en de koster.