Over de kerkdiensten

Erediensten op zondag

U bent van harte welkom!

Wat doen wij op zondag?

Iedere zondag om 10.00 uur is er een kerkdienst (eredienst) in de Regenboogkerk.
God aanroepen en lof zingen, uit de bijbel lezen, voorbede doen, gaven verzamelen, prediking en met de zegen op weg gaan – dat is heel in het kort wat er in de eredienst op zondag gebeurt. Alle informatie over de komende kerkdienst alsmede de liturgie en de link om de kerkdienst online mee te vieren vindt u onder ‘Komende kerkdienst’

De liturgie

Over de vorm en onderdelen van de liturgie van de Regenboogkerk is goed nagedacht en gesproken. Wat er gebeurt en waarom kunt u hier lezen.

Meeluisteren of meekijken

Gemeenteleden en belangstellenden die aan huis gebonden zijn en toch graag de vieringen willen beluisteren, kunnen deze rechtstreeks of later meemaken via ‘Kijk en luister mee’ op internet. 

Geen reservering meer nodig voor kerkbezoek

Vanaf 25 september 2021 vervalt de verplichte anderhalvemeterregel. Daarmee vervalt ook de noodzaak voor reservering. U kunt de kerkdiensten dus zonder reserveren bezoeken. Het vak voor het orgel is bedoeld voor mensen die anderhalve meter afstand willen/moeten houden. Dit om mensen die niet beschermd zijn een veilige plek te geven. Verder geldt natuurlijk: geef elkaar de ruimte.

Meer informatie over kerkbezoek en coronamaatregelen in onze kerk kunt u hier lezen. We ontmoeten u graag weer in ons kerkgebouw!

Leest u vooraf aan uw kerkbezoek de gezondheidscheck! Beantwoord u één van de vragen met ja, blijft u dan alstublieft thuis!

Kinderen en jongeren

Kinderdienst
Tijdens de kerkdiensten is er (met uitzondering van de zomervakantie) kinderdienst voor de kinderen van de basisschool. De kinderdiensten worden zorgvuldig voorbereid in samenwerking met de dienstdoende predikant. De voorganger voert meestal een inleidend gesprek met de kinderen, waarna ze naar hun eigen ruimte gaan. Vlak voor het einde van de dienst komen de kinderen terug in de kerkzaal. Contactpersoon is Fokko Bosker.

Tienerdienst
Om de week, behalve op feestdagen, is er tijdens de eredienst een tienerdienst, bedoeld voor jongeren uit het voortgezet onderwijs.
Contactpersoon is Duco Bergsma. Bovenwijks jeugdwerker is Renate Japenga.

Oppas
Tijdens de eredienst is er in de Gele Kamer oppas aanwezig voor kinderen tot ongeveer 6 jaar. Om het rooster voor de oppasdienst rond te krijgen, is er dringend behoefte aan versterking. Contactpersonen zijn Jennette Mol en Toos van Eijk
Tijdens de oppas zullen de coronarichtlijnen van het RIVM gevolgd worden.

Muziek in de eredienst

Regelmatig verlenen de Cantorij van de Regenboogkerk en groepjes of individuele instrumentalisten hun medewerking aan de eredienst. Vanwege de coronamaatregelen gaat dit voorlopig steeds om beperkte aantallen die per keer worden afgesproken.

 

Collecte

Iedere zondag wordt er gecollecteerd. Informatie hierover is te lezen in het bericht van de Komende kerkdienst.
Meer informatie over giften en ANBI leest u hier.

Bloemen

De bloemen die iedere zondag in de kerk staan, worden verzorgd door leden van de Bloemengroep. Na de dienst worden ze namens de gemeente als gelukwens, blijk van medeleven of dank bij een gemeentelid bezorgd.

Koffiedrinken

Na de dienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten bij koffie, thee en limonade. Een aantal vrijwilligers schenkt bij toerbeurt in en helpt bij het opruimen. Koffie, thee, limonade en koekjes worden uit de wijkkas betaald. Gemeenteleden die dat een keer voor hun rekening willen nemen, kunnen contact opnemen met Erik van den Berg. Indien u iets lekkers bij de koffie wilt trakteren, kunt u dit met de koster regelen.
Lees meer over het (online) koffiedrinken op https://regenboogkerkhilversum.nl/koffie/.

Autodienst

Voor hen die niet (meer) in staat zijn om op eigen gelegenheid naar de kerk te gaan, is er de mogelijkheid om van de autodienst gebruik te maken. U kunt dat aanvragen via tel. 035-6247406.
Nieuwe chauffeurs zijn altijd welkom!

Maaltijd van de Heer

Wij vieren ongeveer één keer per maand de Maaltijd van de Heer, waaraan ook kinderen welkom zijn. Wijn en brood wordt u op uw zitplaats aangeboden door de ambtsdragers.

Voor zieken en ouderen die niet naar de kerk kunnen komen, bestaat de mogelijkheid thuis de Maaltijd van de Heer te vieren. Wanneer u dat graag wilt, kunt u contact opnemen met de ouderling, diaken of pastoraal medewerker van uw sectie of met uw wijkpredikant.

Doop

Ouders die hun kind willen laten dopen, worden verzocht contact op te nemen met een van de wijkpredikanten. Er wordt dan een afspraak gemaakt voor een doopgesprek over de betekenis van het sacrament van de doop en over de gang van zaken in een doopdienst.
Volwassenen die zich willen laten dopen en belijdenis van hun geloof willen doen, kunnen dat overleggen met een van de wijkpredikanten.

Jaarlijks wordt er zondagen aangewezen als doopzondagen. Het komende seizoen gaat het om de volgende zondagen: 1 november 2020, 10 januari, 3 en 4 april, 13 juni, 22 augustus en 10 oktober 2021.

Andere vieringen

 

WhatsUp-diensten

De WhatsUp-diensten zijn bedoeld als laagdrempelige vieringen, waarin zoveel mogelijk mensen, jong en oud, al dan niet kerkelijk betrokken, zich thuis kunnen voelen. De tieners en als het kan ook de kinderen, blijven in de kerkzaal. De dienst duurt niet te lang en ook de overdenking is kort. Vaak is er een bijzondere muzikale bijdrage en zijn er interactieve elementen in de dienst verwerkt. Er zijn ongeveer vier WhatsUp-diensten per jaar.

Stille week

In de Stille Week voor Pasen is er elke avond een dienst in de Regenboogkerk. Op maandag, dinsdag en woensdagavond worden er vespers gehouden. Op Witte Donderdag vieren we de Maaltijd van de Heer, en op Goede Vrijdag wordt het evangelie van Jezus’ lijden en sterven gelezen. Alle vieringen beginnen om 19.30 uur.

In de Paasnacht is er een viering die om 21.00 of 22.00 uur begint. Elementen van deze Paaswake zijn de  lezingen van de Paasnacht, de doopgedachtenis en het binnenbrengen van de nieuwe Paaskaars, terwijl we uitzien naar het feest van de opstanding.

Trouwen

Voor de aanvraag van een huwelijksviering benadert u zowel de wijkpredikant als het kerkelijk bureau.

 

Uitvaart

De Regenboogkerk biedt graag de gelegenheid om de dienst, voorafgaand aan de begrafenis of crematie van een gemeentelid, in de kerk te houden. Indien gewenst is het mogelijk dat de predikant de plechtigheid in de aula van het crematorium of de begraafplaats leidt. Neem zo spoedig mogelijk na overlijden van uw naaste contact op met de wijkpredikant en de koster.

De condities waaronder een kerkdienst in de  kerk plaatsvindt zijn beschreven in ons protocol ‘Coronapreventie’.  Condoleren kan alleen zonder fysieke aanraking.