Met ingang van zondag 2 mei 2021 kunnen weer 30 bezoekers de kerkdienst bijwonen, uiteraard met in achtneming van alle basisregels.
We zijn dankbaar dat we na lange tijd weer de mogelijkheid hebben om u als gemeentelid uit te nodigen voor de kerkdiensten.
Wilt u de eredienst bezoeken, dan kunt u een plaats reserveren via onze website https://regenboogkerkhilversum.nl/reservering/.

Leest u vooraf aan uw kerkbezoek de gezondheidscheck! Beantwoord u één van de vragen met ja, blijft u dan alstublieft thuis!
Leest u vooraf ook onderstaande regels die in het kerkgebouw gelden t.a.v. plaats-toewijzing, hygiëne, toiletbezoek, garderobe etc.

Hoe zorgen we voor een veilig kerkbezoek?

Om met elkaar veilig van de kerkdiensten te genieten hebben we het volgende gebruiksplan

Beperkt aantal plaatsen
Vanwege de 1,5 meter afstand die we tot elkaar moeten houden, is het aantal kerkgangers dat samen kan komen in onze kerkzaal beperkt tot 60 gemeenteleden. Daarom heeft u alleen toegang tot een kerkdienst na reservering.  Naast plaatsen voor 60 bezoekers, zijn in de kerkzaal vaste plaatsen gereserveerd voor de ambtsdragers, de coördinatoren die de veiligheid bewaken, de 4 zangers van de cantorij en het technisch team dat de uitzending van de dienst via het internet regelt.
Op 5 oktober 2020 heeft de PKN Nederland het volgend dringend advies gegeven: Gehoord hebbend de overheid adviseren wij gemeenten zeer dringend om in de maand oktober met maximaal 30 mensen (exclusief medewerkers) samen te komen tijdens de eredienst. Het moderamen van onze wijkgemeente heeft besloten dit advies van de PKN op te volgen.

Reserveren vooraf
Bezoekers moeten altijd een plaatst reserveren willen zij een kerkdienst bezoeken. Hiervoor kunnen zij gebruik maken van onze reserveringspagina.

We blijven online met beeld uitzenden
Voor de gemeenteleden die niet in de kerk kunnen zijn, blijven we de kerkdiensten online uitzenden.  Zo kunnen zij thuis de dienst via het internet meevieren.De camera richt zich op het liturgisch centrum. Hiermee kan niet worden voorkomen dat de gemeenteleden die in de kerk zitten, herkenbaar in beeld komen. Bij de plaats- toewijzing kan echter geen rekening worden gehouden met een eventueel bezwaar hiertegen. De beeldopnamen worden na een week verwijderd.

RIVM richtlijnen
De inmiddels bekende RIVM-gedragsnormen (geen handen schudden, in de elleboog niezen, etc.) gelden ook in ons kerkgebouw. Heeft u of één van uw huisgenoten corona-gerelateerde klachten als hoesten, verkoudheidsklachten, verhoging of koorts, benauwdheid of reuk en smaakverlies, blijft u dan alstublieft thuis! Hier vindt u de checklist.

Ouders met kinderen
Ouders die met hun kinderen naar de kerk willen mogen voor elke zondag reserveren. Voor kinderen tot 12 jaar zijn er twee aparte protocollen:
Protocol kinderen van 0-4 jaar die naar de oppasdienst gaan
Protocol kinderen van 4-12 jaar die naar de kinderdienst gaan

Anderhalve meter
Tenzij het andere gemeentelid een huisgenoot van u is, houdt u anderhalve meter afstand van andere gemeenteleden, zowel op het kerkplein als in de kerk.

Desinfectiegel
Bij binnenkomst worden de handen gereinigd met de desinfectiegel bij de ingang.

Jas mee
Om groepsvorming bij de garderobe te voorkomen, wordt de garderobe niet gebruikt. U neemt uw jas mee de kerkzaal in.

Twee lege stoelen tussen elkaar
Een coördinator geeft in de kerkzaal aan waar u kunt zitten. Om de 1,5 meter te waarborgen blijven tussen twee gemeenteleden in één rij, steeds twee stoelen onbezet. Huisgenoten mogen wel naast elkaar zitten. De rijen hebben onderling een afstand van 1,5m.

Samenzang is niet mogelijk
De liederen worden gezongen door vier of vijf leden van de cantorij.  Als u wilt kunt u wel zachtjes met gesloten mond mee neuriën.

Na de zegen
Na de zegen gaat iedereen weer zitten. Als het orgelspel is afgelopen wijst de coördinator aan welke rij de kerkzaal kan verlaten. We verlaten de kerkzaal via de tweede deur vanaf het orgel. Gestart wordt met de mensen die het dichtste bij de deur zitten. Ook bij het verlaten van de zaal houdt u 1,5 meter afstand tot de ander.

Toiletbezoek beperken
Toiletbezoek graag zo veel mogelijk beperken. Maakt u gebruik van het toilet, dan is 1 persoon per toiletgroep toegestaan. Bij de deur hangt een bordje om aan te geven dat de ruimte bezet is. Na afloop van het toiletbezoek wordt u verzocht de deurklink en de kraan te reinigen met de aanwezige desinfectie en papieren doekjes. U draait het bordje weer terug om aan te geven dat de ruimte vrij is.

Tot slot
Het zijn veel regels om in acht te nemen, maar we zijn dankbaar dat na lange tijd eindelijk de mogelijkheid bestaat om u als gemeentelid uit te nodigen voor de kerkdiensten. We hopen en bidden dat het moment niet ver van ons is dat we weer met de hele gemeente kunnen samenkomen in ons kerkgebouw.