Wat is er te doen

Voor elke leeftijd is er wel iets te doen in de Regenboogkerk. Hier vindt u een overzicht. De activiteiten voor de jeugd staan op de speciale jeugdpagina.

Heeft u interesse? Gebruik het contactformulier!

Jaarthema ‘Verbonden’

Het nieuwe jaarthema van de Protestantse gemeente te Hilversum is ‘Verbonden’. We leven in een tijd waarin we aan de ene kant ons meer dan ooit verbonden voelen met alle leven op aarde en er anderzijds allerlei ontwikkelingen zijn die daar haaks op staan. We zien een dreigende tweedeling van onze samenleving waarin standpunten zich verharden.
Als Protestantse gemeente voelen we ons geïnspireerd door onze traditie. De gedachte van verbondenheid krijgt alle nadruk. De Bijbel spreekt van een verbond van God met de aarde en de mensen. God roept mensen op tot praktische verbondenheid met elkaar.
Dit thema wordt in het seizoen 2022-2023 verkend in de kerken. Een opgesteld leesrooster zorgt dat een thematiek gelijktijdig in de vieringen aandacht krijgt.

Leesroosters
In de zondagse diensten van oktober tot aan advent en tussen Pasen en Pinksteren lezen we over allerlei soorten verbonden waarvan in de Bijbel sprake is.
De thema’s van de eerste serie diensten luiden achtereenvolgens: ‘Een verbond met al wat leeft’, ‘Het verbond tussen God en Abraham’, ‘De Tien Woorden van het verbond’, ‘Een verbond van vrienden’ en ‘Geen vrijblijvend verbond.’ 

Het jaarthema doordeweeks
Het jaarthema blijft niet beperkt tot alleen de zondagse diensten. Gezocht wordt ook naar doordeweekse bijeenkomsten van bijvoorbeeld Bijbelcafé, Filmtheater, een ‘preek van de leek’, enzovoort.
De algemene kerkenraad nodigt iedereen uit om activiteiten te bedenken die passen in het jaarthema. Wil je actief aan de slag? Wil je iets voor een speciale doelgroep organiseren? Zoek dan contact met de projectgroep die de activiteiten coördineert. En waar nodig denkt de projectgroep graag mee, in het bijzonder rond de communicatie. Op de webpagina www.pknhilversum.nl/verbonden kunt u alle informatie van alle kerken van de PgH vinden.

De projectgroep bestaat uit: Peter van Wesel (jeugdwerker), ds. Aster Abrahamsen (Bethlehemkerk), ds. Jetty Scheurwater (Bethlehemkerk), Christiaan Boers (Regenboogkerk) en Annechien Cevaal (Kerkbrink).

Ontmoeten bij de koffie

Een inloopochtend op dinsdag tussen 10.00 en 12.00 uur. Iedereen van jong tot oud isnodigen wij uit in onze kerk voor een ontmoeting, een rustpunt, een gesprek en natuurlijk koffie en thee. Het inloopteam hoopt u, jou, jullie het hele jaar door te ontmoeten. Van harte welkom!

Jaap en Leny Vermeulen

20+ gespreksgroep (bovenwijks)

Ongeveer eens in de maand ontmoeten oudere jongeren elkaar in onze altijd bruisende 20+ groep. Meestal is deze samenkomst op de tweede dinsdagavond van de maand en altijd bij een van de leden thuis.

Het gaat om een bovenwijkse groep met vooral twintigers en dertigers, die naast belangstelling voor stevige onderwerpen veel aandacht kent voor het delen van ervaringen en gezelligheid. De groep wordt begeleid door ds. Erik van Halsema.

We staan van harte open voor nieuwe leden! Hiervoor kun je contact opnemen met Myrthe van Buren (myr_buren@hotmail.com) of met Linda Telleman (psappho@hotmail.com).

Bijbelleesgroep

Deze groep is bedoeld voor iedereen – zowel beginners als meer ervaren bijbellezers – die graag samen met anderen bijbelteksten wil lezen en van elkaar wil leren. Wat we lezen wordt door de deelnemers zelf ingebracht. We gebruiken verschillende methodes en vertalingen. De groep wordt geleid door ds. Heleen Weimar.

Data: de dinsdagavonden 11 oktober, 15 november, 13 december 2022,
17 januari, 21 februari, 21 maart, 25 april en 16 mei 2023.
Plaats en tijd: Regenboogkerk, van 20.00 tot 21.30 uur.

Wie (een keer) mee wil doen, is van harte welkom. Graag opgeven bij Heleen, ha.weimar@gmail.com, vóór 1 oktober.

60+ groep

Bent u 60+, 70+, of 80+? Elke derde donderdagmiddag van de maand komen wij in de bovenzaal van de Regenboogkerk bij elkaar. Iedereen die onderling contact, verbinding en gezelligheid zoekt is welkom van 14.30 tot 16.30 uur.
Op 15 september hopen wij te beginnen met het nieuwe seizoen en we eindigen met een high tea op 18 mei 2023.
De actuele informatie vindt u telkens in de nieuwsbrief, de Kerkbrink en op de Website.
De gastvrouwen Sanny Britting, Trudy ‘t Hoen, Janet de Witt, Joke de Witt en Anna van de Wielen hopen weer op een mooi seizoen met veel bezoekers.

Wandelen met…

Elke laatste zaterdagochtend van de maand kun je mee met een fijne wandeling door het mooie Gooi, elke keer vanaf een ander startpunt. We wandelen van 10.00 tot 12.30 uur met onderweg ergens koffie of thee. Het is een vorm van bewegen waarbij je een goed gesprek kunt voeren. Tijdens de wandeling wordt een kaartje uitgedeeld met een thema waar we het even over zouden kunnen hebben. Dit seizoen gaan we het elfde jaar in!

Als je mee wilt, meld je dan tot een dag van tevoren aan bij Conny: c.roozendaal.1@kpnmail.nl, 06-53746003 of bij Flora, vandijkendaal@hotmail.com,  035-6244702. Ook wandelaars uit andere wijkgemeenten zijn van harte uitgenodigd.

Op deze website onder ‘Komende activiteiten‘ leest u waar we starten.

Moreel Beraad

Afgelopen februari begon een groep gemeenteleden aan een nieuwe exercitie. Aan de hand van de methodiek van een moreel beraad werden Bijbelgedeelten besproken. Dat leverde, zo bleek gaandeweg, verrassende ontdekkingen op. Hoe voeren we het gesprek over de ‘waarden’ waaruit je leeft en in hoeverre durven we die waarden in de waagschaal te leggen met andere. Het moreel beraad zoekt naar het ‘goede-doen’ vanuit de gezamenlijkheid.

De daaruit voortvloeiende morele vraag die moet worden geformuleerd blijkt vaak de moeilijkste klus te zijn. Maar alleszins de moeite waard om gebeurtenissen of personen of verhalen uit de Bijbel te scherpen aan elkaar.

De bijeenkomsten voor de bestaande groep zijn de dinsdagavonden 20 september, 25 oktober en 22 november, telkens om 20.00 uur.

Tweede groep
Er lijkt animo voor een tweede groep. Aanmelding kan nog steeds via cboers58@kpnmail.nl. Uitgaande van dat de groep groot genoeg blijkt, zullen de samenkomsten zijn op de dinsdagavonden 27 september en 1 november, om 20.00 uur.

Bovenwijkse activiteiten

Informatie over bovenwijkse activiteiten vindt u op de site van de Protestantse gemeente Hilversum.

Amnesty International

Ooit begon Amnesty met het strijden voor de rechten van politieke gevangenen. Het werkterrein is in de afgelopen 50 jaar sterk uitgebreid: van de afschaffing van de doodstraf tot het opkomen voor de vrijheid van meningsuiting, en van het beschermen van de rechten van vluchtelingen tot het strijden tegen politiek geweld en vervolging.

In de Regenboogkerk willen we hieraan ons steentje  bijdragen door regelmatig na de kerkdienst brieven aan te bieden die u kunt sturen. Die brieven zijn gericht aan regeringsleiders met het verzoek om vrijlating of een eerlijk proces van een specifieke gevangene in hun land of om een onderzoek in te stellen naar gerechtelijke misstanden.

Meer informatie over het werk van Amnesty International en de meest recente acties is te vinden op website www.amnesty.nl.

Contactpersoon is Noor van der Heide