Vandaag horen we een klein verhaal uit het Evangelie. Een paar verzen maar. Toch ligt er een grote nadruk op deze tekst en is het een van de meest bijzondere momenten uit het Evangelie.
Waarom dat zo is horen we tijdens de dienst.

Thema: Door Jezus aangeraakt
Voorganger: Willem Nijsse
Ambtsdragers: Hennie Bikker en Renze Sleeking
Lezingen: Psalm 103, Marcus 10: 13-16
Liederen: Lied 103a: 1, 2 en 3, Lied 301a, Lied 305:1, 2 en 3, Psalm 103: 5, Lied 348: 1 en 3, Lied 782: 1, 2 en 3, Lied 416
Muziek: Ies Nijman, orgel
Collecten: Stichting leergeld Wijdemeren/Hilversum*, Plaatselijke Kerk**, Pastorale arbeid***
Ontvangst: Leden van sectie 6
Kinderdienst: Er is geen kinderdienst in verband met de vakantie
Koffieschenken: Anneke van der Veer en Nico Sassen
Autodienst: Erik van den Berg, tel. 035-6247406
Bijzonderheden: Afbeelding: Christus zegent de kinderen, Jan Steen
Kinderoppas: Aanvragen tot uiterlijk zaterdag 12 uur via tveijk@xs4all.nl en jennette.mol@kpnplanet.nl.
Klik hier om de liturgie te downloaden

Voorbede aanvragen
Via regenboogkerkhilversum.nl/voorbede kunt u uw voorbede aanvragen. Wilt u dat uw voorbede in de eerstvolgende eredienst wordt meegenomen, dan doet u uw aanvraag op de zaterdagmorgen vóór 12 uur vooraf aan de betreffende zondag.

Online meevieren
U kunt de diensten ook online meevieren via regenboogkerkhilversum.nl/kijk-mee. De online diensten zijn voor iedereen toegankelijk en worden na een week verwijderd.

Toelichting bij de collecten * Stichting leergeld Hilversum Wijdemeren: Kinderen uit gezinnen met een laag inkomen kunnen vaak niet meedoen met (buiten-)schoolse activiteiten. Daardoor lopen deze vaak toch al kwetsbare kinderen een groot risico op sociale uitsluiting en kunnen ze zich niet goed ontplooien. Hoewel gemeenten sinds 2017 in een groot deel van de behoeften voorzien blijft er een grote groep die buiten de bestaande regelingen valt. Stichting Leergeld Hilversum-Wijdemeren heeft het doel om deze kinderen toch toegang tot deze activiteiten te bieden en daarmee te voorkomen dat zij in sociaal isolement raken. Wij streven naar kansengelijkheid en een minimale levensstandaard voor alle kinderen.
Onder hulp dient hierbij zowel door ons direct verleende hulp als doorverwijzing naar of financiering door een andere voorliggende voorziening te worden gerekend (gemeente, school, Jeugdfonds Sport en Cultuur, Stichting Jarige Job, Nationaal Fonds Kinderhulp). Voorzieningen betreffen onder andere zwemlessen, fietsen, computers, sport en culturele activiteiten. Een gemiddelde voorziening die door ons verstrekt wordt kost ongeveer tweehonderd euro. Tenslotte: wij willen graag zoveel mogelijk kinderen helpen om mee te doen. Daarom zijn we blij met elke donatie, groot of klein.
Uw bijdrage kunt u storten op NL67 RABO 0373711816 ten name van de Diaconie Regenboogkerk onder vermelding van ‘Stichting Leergeld Hilversum-Wijdemeren’.

 ** Plaatselijke kerk: Uw gift kunt u overmaken naar NL45 RABO 0373722591 van de Protestantse gemeente Hilversum onder vermelding van ‘Plaatselijke kerk’.

 * Pastorale arbeid: Met een bijdrage aan deze collecte helpt u mee om de kosten die met de predikantsformatie(s) binnen de PgH gemaakt worden te dekken. Per saldo wordt deze collecte daarmee toegevoegd aan de Actie Kerkbalans van dit jaar, die, zoals u weet, elk jaar een beetje lager wordt. Deze collecte beveelt het CvK dan ook graag bij u aan. U kunt uw bijdrage leveren door te storten op NL89 RABO 0373 7224 78 van de Wijkkas Regenboogkerk onder vermelding van ‘Pastorale Arbeid’.

Wijze van betalen
De collecten kunt u voldoen via Regenboogcollectes. Als u een smartphone met bank-app heeft kan de QR-code hiernaast gebruikt worden.