In het Spreukenboek wordt de Wijsheid allegorisch verbeeld als een kind op Gods schoot, dat tegelijk het beginsel is van de hele schepping. God speelt met haar. Het dwaze van God is wijzer dan de wijsheid van mensen, zegt de apostel. Meedoen is levenswijsheid, ook al is het meedoen in lief én leed. In Gods licht krijgen mensen deel aan elkaar. Jezus illustreert deze wijsheid in het spel van kinderen.

In deze viering mogen Dirk Gudde en Renate Japenga een zegen op hun huwelijk ontvangen.
Gasten van Dirk en Renate en jongeren uit de vijf wijkgemeenten zullen deze dienst in de kerkzaal bijwonen, met in achtneming van de geldende coronaregels.

Thema: Alleen mensen kunnen wijsheid tot haar recht doen komen
Voorganger: Jurjen Zeilstra
Ambtsdragers: Adrienne Zeilstra en Michael de Jong
Lezingen: Spreuken 8: 12-36,1 Korintiërs 2: 6-9 en Lucas 7: 31-35
Liederen: Lied 275, Bless the Lord my soul (Taizé), Lied 846: 1, 2 en 4, AWN II, nr.15, Alleluia 7 (Taizé), Lied 701, Lied 325
Muziek: Ies Nijman, orgel; enkele zangers o.l.v. Arno Rog, Rainbow Pop Musicians
Collecten: Stichting Viore*, Plaatselijke kerk**, Wijkkas***
Bijzonderheden: Afbeelding: Icoon ‘vrouwe Wijsheid’, Sophia Vernadliub, Russisch Staatsmuseum
Klik hier om de liturgie te downloaden

Toelichting bij de collecten
*Stichting Viore is een centrum in Hilversum waar mensen met kanker, hun naasten en hun nabestaanden elkaar kunnen ontmoeten en ondersteunen. Viore helpt op deskundige wijze bij het vinden van een eigen weg in het omgaan met kanker en de gevolgen ervan. Er wordt ondersteuning en ruimte geboden om weer zelfvertrouwen op te bouwen, nieuwe perspectieven te ontdekken en daarmee de kwaliteit van het leven in een situatie met kanker te verhogen.
Viore is afhankelijk van giften, subsidies, fondsen en acties. Helaas treft het coronavirus ook Viore! Evenementen, waarvan de opbrengst aan Viore ten goede zou komen, gaan niet door. Daarom is de campagne ‘Huis in Actie’ opgezet, met het doel 30.000 euro op te halen. Daarvan is al een aardig deel opgehaald, maar het doel is nog niet behaald. Meer informatie over Viore vindt u op www.viore.org.
De diaconie van de PgH wil Viore graag steunen en vraagt daarom uw bijdrage in de collecte op 25 april! Deze kunt u overmaken op NL67 RABO 03737 11816 t.n.v. Diaconie Regenboogkerk onder vermelding van ‘Viore’.

** Plaatselijke kerk: Uw bijdrage kunt u overmaken op NL45 RABO 0373722591 van de Protestantse gemeente Hilversum onder vermelding van ‘Plaatselijke kerk’.

*** Wijkkas: Helaas zijn er nog steeds geen kerkdiensten met kerkbezoekers mogelijk en zijn er nog weinig activiteiten. Toch maken we kosten, zoals de bloemen in de kerk, soms een bos bloemen vanuit de sectie voor een gemeentelid en zo zijn er meerdere kosten te noemen. Daarom houden we met enige regelmaat een collecte voor de wijkkas.
U kunt een bijdrage storten op NL89 RABO 03737 22478 van de Wijkkas Regenboogkerk, onder vermelding van ‘Wijkkascollecte’.

Wijze van betalen 
De collecten kunt u voldoen via Regenboogcollectes. Als u een smartphone met bank-app heeft kan de QR-code hiernaast gebruikt worden.
Ook kunt u uw gift overmaken via de bankrekeningnummers die bij de doelen vermeld worden.

Online meevieren
U kunt de kerkdienst online meevieren via onze pagina ‘Kijk en luister mee‘. De kerkdienst is voor iedereen toegankelijk en zal na een week worden verwijderd.